Commit f9ce378a authored by Linda Freienthal's avatar Linda Freienthal
Browse files

Substantives improved and first version of verbs also

parent efe4f760
No preview for this file type
Luba
sööma
jooma
laulma
abikaasa
vigase
klohmiv
nõiasaa
juht
naudi
talvepuhku
ja
jätka
eduka
karjääri
kirjuta
rõõmusta
sündi
sündi
õpi
õpi
abikaasa
abikaasa
abikaasa
vigas
vigase
vigase
vigase
vigase
vigase
klohmi
klohmi
klohm
klohmi
klohmi
klohmi
klohmi
klohmi
klohmi
klohmi
nõiasaa
nõiasaa
nõiasaa
nõiasaate
nõiasaade
nõiasaate
nõiasaade
juhi
juhti
juhi
juhi
juhti
juht
juhti
nauti
naud
nauti
naudi
naudi
nauti
puhkuse
puhkuse
puhkuse
puhkus
puhkuse
puhkus
jätka
jätka
jätka
jätka
jätka
jätka
jätka
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
edukam
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
eduka
karjäär
karjääri
kärjääri
karjääri
karjääri
karjääri
karjääre
karjääri
PROBLEEMSED
trike
......@@ -37,8 +115,6 @@ kasti
kast
kasti
tort
tordi
torti
......@@ -55,9 +131,9 @@ kõrbe
kõrbe
kõrbe
kõrbe
samma
sam
sambla
samma
sam
sambla
sammal
sambla
......@@ -112,7 +188,7 @@ halvi
halvi
halvi
hele
heleda
hele
heleda
heleda
heleda
......@@ -180,7 +256,7 @@ koku
leki
miljoni
e-postiaadressi
miljon
miljo
miljo
miljoni
miljoni
......@@ -189,14 +265,14 @@ parooli
hunt
ütle
inime
juhti
juht
eelmise
nädala
jooksu
tema
tähelepa
suuruse
keskonda
keskon
üle
laetu
faili
......@@ -211,10 +287,351 @@ kadu
siiani
kättesaadav
ühe
foorumi
foorum
mille
nime
turvakaalutlus
nimetada
nimeta
soovi
Luba
sööma
jooma
laul
kirjuta
rõõmusta
sündi
sündi
õpi
õpi
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
nimetagu
nimetav
nimeta
nimeta
nimeta
nimeta
tõus
tõus
tõusta
tõuse
tõus
tõus
tõusku
tõusev
tõus
tõus
tõus
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
haka
hakati
haka
hakatav
haka
hakatagu
hakata
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohutum
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohutuim
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
ohu
laulma
laul
laula
laula
laula
laula
laula
laula
laul
laul
laulgu
laulev
laul
laul
lauldu
laulva
küll
ma
magistrikraa
magistrikraadi
magistrikraadi
magistrikraadi
magistrikraadi
magistrikraadi
magistrikraa
magistrikraadi
selle
aja
käsi
käe
kätt
käele
kätt
käed
käte
käsi
käte
saama
saan
saad
saame
saate
saava
saad
saak
saak
kui
ministrikoht
ministrikoha
ministrikohta
ministrikoha
ministrikoha
ministrikohta
ministrikohti
ministrikohta
terenda
terenda
terenda
terenda
kuigi
roheline
rohelise
roheli
rohelise
roheli
rohelise
rohelis
rohelisi
rohelise
rohelis
esimee
esimehe
esimee
esimehe
esimehe
esimees
esimehi
esimees
pole
kõrgharidu
kõrghariduse
kõrgharidu
kõrghariduse
kõrghariduse
kõrgharidus
kõrgharidusi
kõrghariduse
kõrgharidus
rohelis
programm
programmi
programmi
programm
programmi
programmi
programme
programmi
muu
hulk
hulga
hulka
hulga
hulga
hulka
hulki
hulka
punkt
punkti
punkti
punkti
punkti
punkti
punk
punkti
minister
ministri
ministri
ministri
ministri
ministr
ministre
ministri
kehtesta
kehtesta
kehetesta
kehetesta
kehtesta
kehtesta
kehtesta
kehtes
omamine
omamise
omami
omamise
omamise
omamis
omamisi
omamis
nõue
nõude
nõuet
nõude
nõude
nõuete
nõude
nõuete
ütle
ütle
ütle
ütle
ütle
öeldagu
ütle
ütleva
ta
isikliku
seda
punkti
toeta
toeta
toeta
toeta
toeta
toeta
toetava
toetava
kuid
erakond
erakonna
erakon
erakonna
erakonna
erakonda
erakondi
erakonda
selle
siiski
programmi
sees
sisse
seest
hääleta
hääleta
hääleta
hääleta
hääleta
hääleta
hääletava
hääleta
loot
looda
loot
lootva
loot
looda
loodetagu
selle
aja
talle
ministritoo
ministritooli
ministritooli
ministritooli
ministritooli
ministritooli
ministritoo
ministritooli
terenda
vajalik
vajaliku
vajaliku
vajaliku
vajaliku
vajalik
vajalik
vajalik
õping
õpingu
õpingu
õpingu
õpingu
õpingu
õpingu
õpingu
lõpeta
lõpeta
lõpeta
lõpeta
lõpeta
lõpeta
lõpeta
lõpeta
lähe
vaata
vaata
vaata
vaata
vaada
vaatava
vaata
video
video
video
video
video
video
video
This diff is collapsed.
......@@ -55,8 +55,14 @@ backwardmode (
delete //ei saa kätte nom, gen v part-is sõnu nt 'tühjegi', muidu OK. (ˇkatki != kat, slprst käänded)
)
/*
Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide all (võrded).
Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide all (võrded). Puudu: 'matu'
'des' 'tes' //'es' hakates -> covered in substantive
laulev -> omaette omadussõna juba, ei tee lühemaks.
! lugegu, loetagu, lugegem jne
NB! EI TÖÖTA, KUI EES ÜKS LAHTINE SILP.
*/
define verb as (
setlimit tomark p1 for ([substring])
......@@ -65,16 +71,28 @@ Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide
//sg2 covered in substantive
'b' (V1)
'me' (V1)
'te' (V1)
//'te' ((test hop 4 delete) or <-'t') covered in substantive
'vad' (V1)
'sin' //ˇapelsin -> apel :(, laulsin -> laul (sel juhul laulu ains. nim. võrdne lemma)
'sin' //ˇapelsin -> apel :(, laulsin -> laul (sel juhul laulu ains. nim. võrdne lemma) v tõusma -> tõus jne
//sg2 covered in substantive
'in'
'is' //ˇjäätis - jäät, ˇprogrammis;; saatis - saat //s covered in substantive
'sime' //saatsime
'site'
'ime'
'ite' //ˇministrite, ˇredelite
'vat'
'ksin' 'ksid' 'ksime' 'ksite' // 'ksid' == läheb mitmusega sassi?
'takse' 'dakse' //lauldakse, lubatakse
'taks' 'daks' //lauldaks, loetaks
//'tagu' 'dagu' //loetagu, lauldagu
'akse' //tullakse <- 'a'
'da' 'ta' //'a' lubada
'des' 'tes' //'es' hakates
'da' //'a' lubada , hakata -> ta is covered in substantive
//ge - 18150+8960
//gem - 664 +192
//gu - 5653+192+930
//tagu - 50+179
)
delete
set is_verb
......@@ -94,17 +112,17 @@ Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide
setlimit tomark p1 for ([substring])
among(
'sse' (RV)
'st' (RV)
'st' (RV) //kanali,st/kanali,le vrs roheli,st/rohelise,le
'le' (RV)
'lt' (RV)
'ni' (RV)
'na' (RV)
'ta' (RV)
'ta' //raamatuta + tõusta
'ga' (RV)
'ks' (RV)
't' //osastav. Sellele ei ole vokaali ette vaja.
's' (RV)//jura ˇkursus
'l' (RV) //jura ˇahel, ˇaadel
'l' (RV) //jura ˇahel, ˇaadel ˇministritool
)
delete
// set ending_removed
......@@ -122,7 +140,7 @@ Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide
'eid' (<-'e') //lapsikuid
'te' ((test hop 4 delete) or <-'t') //torte = tort, oluliste = olulis
'de' (delete)
'd' (RV delete) //PLNOM. voodid -> voodi
'd' (RV delete) //PLNOM. voodid -> voodi ˇmagistrikraad
)
)
......@@ -138,6 +156,7 @@ Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide
setlimit tomark p1 for ([substring])
among(
'nu'
'tu'
)
delete
)
......@@ -151,10 +170,11 @@ Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide
define degrees as (
setlimit tomark p1 for ([substring])
among(
'mai' (RV delete)
'ma' (RV delete)
'mai'
'ma' //kui tahaks ainult substantiive ära, siis pane (RV)
//+ lihtsalt m lõpust ära ka??
)
delete
)
define substantive as (
......@@ -167,8 +187,7 @@ Verbi tegevusnimed ('mas', 'maks', 'mata', 'mas', 'ma') on kaetud substantiivide
do plural_three_first_cases
do degrees
do i_plural
do nu
do remove_double_kpt
do nu //tehtutele, hakanutega -> verbiks.
)
)
......@@ -177,7 +196,9 @@ define stem as (
do mark_regions
unset is_verb
backwards (
do substantive
do verb
try (not is_verb do substantive)
do remove_double_kpt
)
)
Lubamaks
söömast
joomata
laulmaks
abikaasasid
vigaseks
klohmiv
nõiasaate
juht
naudib
talvepuhkust
ja
jätkab
edukalt
karjääri
kirjutanutele
rõõmustanuist
sündinud
sündinutele
õppinuile
õppinutele
abikaasad
abikaasale
abikaasadele
vigastele
vigasemale
vigaseimatelegi
vigaseid
vigase
vigaselt
klohmima
klohmida
klohmin
klohmiksid
klohmisid
klohmisime
klohmitud
klohmitutele
klohminud
klohminutestki
nõiasaade
nõiasaadet
nõiasaatesse
nõiasaated
nõiasaadete